Vedtægter

§1 – Navn

1.1 Foreningens navn er Rønde Højskole Elevforening.

§ 2 – Formål

2.1 Foreningens formål er:

a. at opretholde og styrke sammenholdet mellem medlemmerne samt deres tilknytning til Rønde Højskole i samarbejde med Rønde Højskole.

b. at yde understøttelse bl.a. til trængende elever, der deltager i et kursus på Rønde Højskole.

§3 – Medlemskab

3.1 Man kan blive medlem af elevforeningen, når man har været elev på et langt kursus i minimum fire uger. 

3.2 Bestyrelsen kan optage interesserede der ønsker at støtte skolen og foreningens arbejde som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke få tilskud fra elevforeningen til korte kurser. Personer som har gennemført et eller flere korte kurser på Rønde Højskole kan optages som passive medlemmer.

§4 – Kontingent

4.1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 

4.2 En del af kontingentet går til understøttelse af bl.a. trængende elever på et langt kursus.

4.3 Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§5 – Generalforsamlingen

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes på skolen hvert år i forbindelse med gensynsweekenden. 

5.2 Alle registrerede medlemmer jvf. §3 har stemmeret. 

5.3 Indkaldelse sker via elevforeningens hjemmeside med mindst 30 dages varsel. Årsregnskabet og dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.

5.4 Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår.

5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 50 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet, og generalforsamlingen afholdes senest 2 mdr. efter, at begæringen er kommet formanden i hænde. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

5.6 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.

Godkendelse af indvarsling og dagsorden.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

Indkomne forslag.

Fremlæggelse af budget.

Valg af bestyrelse.

Valg af revisor.

Fastsættelse af årligt kontingent.

Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftlig være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

5.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som er valgt af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

5.8 Forslag om ændringer af vedtægter skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændring kan kun gennemføres ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§6 – Bestyrelsen

6.1 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 1 suppleant, som alle vælges af og blandt elevforeningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Suppleanten er på valg hvert år. Der vælges to revisorer.

6.1.1 Bestyrelsen kan hvis det ses nødvendigt udvide med 2-3 bestyrelsesmedlemmer inden ny generalforsamling og disse skal opstilles til den næstkommende generalforsamling.

6.2 Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en perioder på to år.

6.3 Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
2 ekstra pladser gives til årgangsrepræsentanter til det nuværende og forrige elevhold. Årgangsrepræsentanter vælges ved elevholdets start af og blandt elevholdets elever. De vælges således ikke på generalforsamlingen. Årgangsrepræsentanter sidder for et år adgangen i bestyrelsen.

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig efter behov, dog skal der være en formand, en næstformand og en kasserer.

6.5 Den valgte bestyrelse kan i særlige tilfælde vælge at indsupplere en eller flere bestyrelsesmedlemmer til specialopgaver for 1 år fra indsuppleringsdato. Et indsuppleret bestyrelsesmedlem skal være medlem af foreningen og kan ikke indsupplere flere år i træk.

6.6 I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde, inden medlemmet igen er på valg, kan bestyrelsen indsupplere en afløser. Denne afløser vil være fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i det udtrådte bestyrelsesmedlems tilbageværende periode. Derefter vil posten igen komme på valg.

6.6 Formanden indkalder gennem dagsorden til bestyrelsesmøderne, som afholdes efter behov eller når tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.7 Bestyrelsen skal afholde en årlig gensynsweekend. Ydermere bakker Rønde Højskoles Elevforening op, omkring det årlige elevstævne, der afholdes af Rønde Høj- og Efterskole.

6.8 Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal indsendes til foreningens formand. Det skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen for at komme i betragtning. I tilfælde af mere end det nødvendige antal kandidater/suppleanter til hvert valg, afgøres valget ved almindeligt stemmetal. Afstemningen skal foregå skriftlig. 

6.9 Hvis et medlem af bestyrelsen ikke er aktivt, kan medlemmet ekskluderes. Da det i så falde vil ske, vil der være et lige antal medlemmer i bestyrelsen, og stemmelighed efterfølgende vil formandens stemme da tælle for 2.

6.10 Bestyrelsen skal fremme interessen for og kendskabet til Rønde Højskole.

6.11 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst to gang om året. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer inkl. formanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen administrerer foreningens midler.

6.12 Kassereren udpeges af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af samme. Kassereren fører foreningens regnskab i tæt samarbejde med bestyrelsen. Regnskabet tilstilles revisorerne senest 14 dage efter regnskabets afslutning. Regnskabsåret er 1. april til 31. marts.

6.13  Rønde Højskoles Elevforenings bestyrelse vælger 4 repræsentanter fra bestyrelsen til Rønde Høj- og Efterskoles repræsentantskab.

6.14 Foreningens bestyrelse vælger endvidere 2 medlemmer blandt foreningens øvrige medlemmer til Rønde Høj- og Efterskoles repræsentantskab. Disse er på valg hvert år.

§7 – Opløsning af foreningen

7.1 Forslag om foreningens ophævelse skal angives i generalforsamlingens dagsorden og vedtages på to af hinandens følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

7.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler den selvejende institution Rønde Højskole og Efterskole.

§8 Tegnelse

8.1 Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen. Formanden eller næstformanden kan godkende bilag.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 08-12-2019aprei